Liên kết website

Thống kê truy cập
NGƯỜI BÍ THƯ CHI BỘ GƯƠNG MẪU ĐI ĐẦU TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ
Là Bí thư chi bộ thôn Tấn Xà Phìn, trong năm qua đồng chí Triệu Lồng Kinh, không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động hướng dẫn bà con nhân dân...